براي برقراري ارتباط با ما، لطفا نامه‌هاي خود را به آدرس الكترونيكي 

  sodagar551@yahoo.com  ارسال فرماييد و یا به صفحه تماس با ما مراجعه کنید. ما در اسرع وقت به نامه‌هاي شما پاسخ خواهيم داد.

    

SCHOOL

SCHOOL

   SCHOOL 

SCHOOL

طرح2 :

نام دانشجو : ویدا رعوفی

استاد راهنما :  حسین سوداگر

upper  floor  plan

سالن کنفرانس

آبشار رایت

خا نه مسکونی

پلان مسکونی

آپارتمان مسکونی

پلان مسکونی

آپارتمان مسکونی

پلان مسکونی

پلان مسکونی

آپارتمان مسکونی

پرسپکتیو داخلی

پرسپکتیو داخلی

پرسپکتیو داخلی

نمای اصلی

نمای اصلی

مجموعه مسکونی

مجموعه مسکونی

مجموعه مسکونی

مجموعه مسکونی

منابع

طرح خانه های مسکونی تالیف : حسین سوداگر

جزئیات اجرای ساختمان تالیف :  حسین سوداگر