مسجد اياصوفيه

مسجد اياصوفيه

مسجد اياصوفيه كه به جرأت مي‌توان گفت كه اين بناي زيبا با شكوه يكي از شاهكارهاي دوران بيزانس بشمار مي‌رود. مسجد اياصوفيه كه به جرأت مي‌توان گفت كه اين بناي زيبا با شكوه يكي از شاهكارهاي دوران بيزانس بشمار مي‌رود اين بنا كه داراي ستونهاي ز…

دکوراسیون در بیمارستان

دکوراسیون بیمارستان: مطالعه در مورد دکوراسیون بنا های درمانی وایجاد یک فضای زیبای داخلی با توجه به سنت وفرهنگ از یکسو میتواند مدت بستری بیماران را کاهش دهد واز سوی دیگر میتواند استزس را در بیماران کاهش دهد برای رسیدن به این هدف میتوان به راهکار …