براي برقراري ارتباط با ما، لطفا نامه‌هاي خود را به آدرس الكترونيكي 

  sodagar551@yahoo.com  ارسال فرماييد و یا به صفحه تماس با ما مراجعه کنید. ما در اسرع وقت به نامه‌هاي شما پاسخ خواهيم داد.

دکوراسیون دربیمارستان

دکوراسیون بیمارستان:

مطالعه در مورد دکوراسیون بنا های درمانی وایجاد یک فضای زیبای داخلی با توجه به سنت وفرهنگ

از یکسو میتواند مدت بستری بیماران را کاهش دهد واز سوی دیگر میتواند استزس را در بیماران کاهش

دهد برای رسیدن به این هدف میتوان به راهکار های زیر اشاره نمود

1- ایجاد یکپارچگی بین فضای داخلی وخارجی

2- استفاده از طرح و رنگهای مناسب و مرتبط با سنت و فرهنگ جامعه

3- ایجادنورهای غیر مستقیم وقابل کنترل  که این مسئله باعث کاهش استرس در بیماران می شود

4- بحد اقل رساندن آلودگی صوتی در فضا واین مسئله برای بیماران آرامش وآسایش ایجاد می کند

سالن انتظار بیمارستان کودکان

اطلاعات وپرستاری بیمارستان کودکان

سالن انتظار کودکان

بیمارستان کودکان

بیمارستان کودکان

بازگشت