براي برقراري ارتباط با ما، لطفا نامه‌هاي خود را به آدرس الكترونيكي 

  sodagar551@yahoo.com  ارسال فرماييد و یا به صفحه تماس با ما مراجعه کنید. ما در اسرع وقت به نامه‌هاي شما پاسخ خواهيم داد.

TENSEGRITIESسازه کش بستی

 

سازه کش بستی یکی ازسازه های فضا کار سازه کش بستی است این سازه ها از یک سری المانهای 

فشاری غیر ممتد و المانهای کشش ممتد (کابل) تشکیل شده است

این سیستم توسط مجسمه سازی بنام کنت اسنلسون اختراع گردید وسپس توسط باک مینستر فولر

توسعه پیدا کرد

 

                

     

            

                                             

   

                                                     

          

           

      

 

گنبد جورجیا  

یکی ازمعروفترین وبزرکترین گنبدها ئی که درسال 1992 ساخته شد  گنبد جورجیا است این گنبد عظیم که عصرخویش

بی همتا بودتوسط آرشیتکت بزرگی بنام اینترنشنال بنا گردید سقف این گنبد از دو حلقه نیم دایره ویک خرپای مسطع 

 تشکیل شده است

دهنه این خرپا 56 متر است تفاوت این گنبد با گنبدهای که قبلا طراحی شده این است که در طراحی این گنبد از حلقه های 

مدور  استفاده نشده وبا توجه وزن کمتری را دارددر نتیجه میتواند وزن بیشتری را ثحمل نمایددر قسمت تحتانی یک حلقه

 بیضویقراردارد 

 

 

 

                                     گنبد جورجیا

 

  

 

                                                      گنبد جورجیا            

   گنبد جورجیا

   گنبد جورجیا

   گنبد جورجیا

          

  

 

            گنبد جورجیا

 

 

 

               

                  

                

 

           

 

                                                          نقشه ایزومتریک گنبد جورجیا

 

 

 

                  

                                      پر سپکتیو یک طرح هشت وجهی گنبد گایگر

 

GYMNASTIC SEOULسالن زیمناستیک

 درسال 1988 گالیرموفق به طراحی دوگنبد بزرگ برای بازیهای المپیک  درسئول گردید یکی از این سالنها سالن ژیمناستیکاست برای پوشش گنبد از کابل های کششش ممتد وعناصر فشاری غیر ممتد  استفاده شدهبرای پوشش سقف از سه سری حلقه استفاده شده فواصل حلقه های بکار برده شده 14.5 متر است  ویک سری کابل هائی که بصورت شعائی بدایره انتهائی وصل

 میشود ودرروی المان های شعائی یک سری لوله های عمودینصب شده اند و المان های عمودی وشعائی بصورت مورب بهم وصل میشوند

پوشش سقف از چهار لایه بشرح زیر تشکیل شده                                                         

1-یک لایه فابیر گلاس با پوشش سیلیکون                                                                                  

2-یک لایه عایق با ضخامت دو سانتیمتر                                                                                    

3-یک لایه هوا به ضخامت 6سانتیمتربا یک لایه محافظ بخار                                                           

 4- برای جلوگیری از صوت از یک لایه فابیر کلاس استفاده شده 

 

   

 

 

 

 

                                 سالن ژیمناستیک سئول

 

 

 

 

                                          سالن ژیمناستیک سئول

 

                                    سالن ژیمناستیک سئول

       

نحوه پوشش پلان چند وجهی

       

نحوه پوشش پلان دایره

نحوه پوشش پلان دایره

                         

                                                             بخش الحاقی موزه لوور